18. 06. 2024.

Национална организација потрошача Србије (НОПС) је у оквиру програма “Јачање заштите потрошача кроз унапређене механизме Закона о заштити потрошача за регион Београда” одржала информативни догађај на тему “Закон о заштити потрошача – права потрошача и примена у пракси”.

На самом почетку излагања, потрошачима су ближе појашњени основни појмови из Закона о заштити потрошача, као што су појмови потрошач, трговац, роба и техничка роба.

У даљем току разговора, потрошачима је појашњен појам саобразност робе уговору, односно да је продавац дужан да испоручи робу која је саобразна уговору, док је сама роба саобразна уколико одговара опису и ако има својства робе коју је продавац показао потрошачу као узорак, уколико има својства потребна за нарочиту употребу за коју је потрошач набавља, има својства потребна за редовну употребу робе исте врсте и уколико по квалитету и функционисању одговара ономе што је уобичајено код робе исте врсте. Такође, потрошачима је предочено да саобразност подразумева да трговац има обавезу да одржава купљени производ у законском року, при чему је законски рок за нову робу или услугу две године, док се за половну робу може уговорити краћи рок од годину дана. Како би се ближе појаснио овај појам, дат је и конкретан пример из праксе.

Даље је било речи о појму законска гаранција при чему је потрошачима објашњено да законска гаранција на већину производа и услуга на тржишту траје две године, да се рачуна од дана закључења уговора као и да је за остваривање права на гаранцију неопходан доказ о куповини попут фискалног рачуна, извода из банке, итд.

Објашњењем појма испорука робе потрошачи су имали прилику да сазнају да је продавац дужан да потрошачу преда робу или исправу на основу које се роба може преузети, без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора у пословном објекту трговца или на даљину, уколико није нешто друго уговорено. На конкретном примеру, потрошачима је објашњено каква права имају у случају да законски рок у овом случају није испоштован.

Било је речи и у којим случајевима потрошачи имају право на раскид уговора као и када имају право да изјаве рекламацију и каква су њихова права приликом улагања исте. Појашњено им је да у првих шест месеци од куповине могу тражити поврат новца а да након тога могу бирати између поправке и замене као начина решавања рекламације. Такође, истакнуто је да уколико се у периоду од две године рекламација једном решила поправком, приликом сваке наредне рекламације потрошач за начин решавања исте може да бира између замене, умањења цене или поврата новца. Скренута им је пажња да уколико се након прве оправке проблем поново јави, поновна оправка је могућа само уз изричиту сагласност потрошача. 

У другом делу разговора, говорило се о све заступљенијој теми данашњице, а то је електронска трговина, односно куповина на даљину и куповина ван пословних просторија трговца.

Због непознавања својих основних потрошачких права, НОПС-у пристиже све већи број приговора потрошача који се односе на преваре у случају ових видова куповине, те је посебна пажња била посвећена овој теми.

Како би се штета коју потрошачи претрпе у случају преваре приликом онлајн куповине или куповине ван пословних просторија трговца умањила, потрошачима је предочено каква су њихова права у конкретним случајевима. Тако је једна од битних ставки била напоменути да је у случају испоруке робе, продавац у обавези да достави рачун, односно уговор али и образац о одустанку од куповине. Даље је потрошачима речено да имају право да одустану од куповине у року од 14 дана од дана пријема робе/ услуге уколико им је достављен образац за одустанак од куповине, а у случају да образац није достављен, рок за одустанак од куповине је годину дана.

Кроз један конструктиван и квалитетан неформални разговор, потрошачи су добили адекватне информације, савете и помоћ од правних саветника, док је с друге стране, запосленима у НОПС-у омогућено да директно сазнају мишљења, искуства и ставове потрошача у конкретним ситуацијама, што ће у значајној мери бити од велике помоћи особама ангажованим на програму како би садржајно и по квалитету унапредили свој приступ потрошачима. На основу свега наведеног, мишљења смо да је организовани информативни догађај допринео основном циљу – подизању свести јавности о правима потрошача као и самој заштити потрошача.

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS