22. 04. 2024.


Извештај о раду савета министра за заштиту потрошача


На основу члана 65. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број:79/2005. године), министар Минстарства трговине, туризма и услуга, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА МИНИСТРА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА

први сазив Савета министра за заштиту потрошача



1. У Министарству трговине, туризма и услуга образује се Савет министра за заштиту потрошача ( у даљем тексту: Савет), као саветодавно-консултативно тело.


2. Савет учествује у формулисању политике заштите потрошача и нацрта Националног програма заштите потрошача, годишњих програма заштите потрошача; прати спровођење законске регулативе у вези са заштитом потрошача и даје препоруке за њену ефикаснију примену; покреће иницијативу за израду нове или измену постојеће регулативе у вези са заштитом потрошача; прати и разматра извештаје о међународној сарадњи из области заштите потрошача и даје препоруке о укључивању организација потрошача у међународне организације; прати рад и разматра извештаје организација потрошача и даје препоруке за њихов ефикаснији рад; разматра извештаје надлежних инспекцијских органа у вези заштите потрошача и даје препоруке за њихово ефикасније деловање; разматра извештаје о вансудској заштити потрошача и даје препоруке за њено унапређење; разматра и даје препоруке и предлоге и о другим питањима важним за заштиту потрошача, покренутим од стране Министра или неког члана Савета, као и о другим питањима која по закону спадају у његову надлежност. Савет може, по потреби за поједина питања заштите потрошача, образовати стручне тимове у које би били укључени експерти из те области.


3. У Савет се именују:

•  за председника:

•  Проф.др Бојан Димитријевић, министар Министарства трговине, туризма и услуга

•  за заменика председника

•  Проф.др Бранко Маричић, Економски факултет у Београду

•  за чланове :

1) Проф.др Јелена Вилус, професор Правног факултета у Новом Саду у пензији

2) Проф. др Светислав Табороши, Правни факултет у Београду

3) Проф. др Радован Вукадиновић, Правни факултет у Крагујевцу

4) Проф.др Лјиљана Станковић, Економски __€?/__жфакултет у Нишу

5) Милић Марковић, председник Националне организације потрошача Србије

6) Зоран Николић, председник Управног одбора Организације потрошача Крагујевац

7) Горан Паповић, председник Удружења потрошача Војводине

8) Петар Богосављевић, председник Скупштине Покрета за заштиту потрошача- Београд

9) Мирослава Матић, председник Управног одбора Центра за заштиту потрошача Панчево

10)Ненад Вујовић, начелник у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

11) Станимирка Мијаиловић, саветник у Министарству финансија

12) Марина Богдановић, саветник у Министарству правде

13) Мр Гордана Перишин, инспектор у Министарству здравља.

4. Секретар Савета:

- Раде Кравић, саветник у Министарству трговине туризма и услуга.

5. Савет доноси Пословник.

6. Седницу Савета сазива и њом руководи председник Савета, а у његовом одсуству заменик председника Савета.

Секретар Савета припрема седнице Савета.

Савет може почети са радом ако је присутна већина од укупног броја чланова Савета.

Савет доноси мишљења,препоруке, предлоге и закључке простом већином гласова од укупног броја чланова Савета.

7. Стручну, административну и техничку подршку раду Савета пружа Министарство трговине, туризма и услуга-Одељење надлежно за послове заштите потрошача.

8. Материјалне и финансијске трошкове рада Савета и чланова Савета сноси Министарство трговине,туризма и услуга.

9. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Број:06-00-00028/2006-02/1




У Београду,18.04. 2006.године

МИНИСТАР

Проф.др Бојан Димитријевић


На основу члана 65. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број:79/2005. године) и Решења о образовању Савета министра за заштиту потрошача, број:06-00-00028/2006-02/1, Савет министра за заштиту потрошача, доноси

ПОСЛОВНИК

САВЕТА МИНИСТРА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА 

Правни статус Савета министра за заштиту потрошача

1.

У Министарству трговине, туризма и услуга образује се Савет министра за заштиту потрошача (у даљем тексту: Савет), као саветодавно-консултативно тело.

Задаци Савета министра за заштиту потрошача

2.

Савет

•  учествује у формулисању политике заштите потрошача, Нацрта Националног програма за заштиту потрошача и Годишњих програма заштите потрошача,

•  прати спровођење законске регулативе из области заштите потрошача и даје препоруке за њену ефикаснију примену,

•  прати законску регулативу која се односи на заштиту потрошача и покреће иницијативу за израду нове или измену и допуну постојеће,

•  прати нова научна и технолошка достигнућа и њихов утицај на остваривање заштите потрошача,

•  прати и разматра извештаје о међународној сарадњи у области заштите потрошача и даје препоруке за укључивање организација потрошача у међународне организације,

•  разматра непоштене одредбе типских уговора и даје препоруке за њихово отклањање,

•  прати рад и разматра извештаје организација потрошача и даје препоруке за њихов ефикаснији рад,

•  разматра извештаје надлежних инспекцијских органа из области заштите потрошача и дају препоруке за њихово ефикасније деловање,

•  разматра извештаје о вансудској заштити потрошача и даје препоруке за њено унапређење,

•  разматра и даје препоруке и предлоге о другим питањима релевантним за заштиту потрошача, покренутим од стране министра надлежног за послове трговине или неког члана Савета,

•  бави се и другим питањима која по закону спадају у његову надлежност.

Организација Савета министра за заштиту потрошача

3.

(1) Председник Савета је министар надлежан за послове трговине (у даљем тексту:Министар). Заменик председника у1057 Савета је члан Савета којег одреди Министар. У случају да је Председник одсутан или на други начин спречен, заменик предсеника Савета може заменити председника са свим правима.

(2) Савет представља пред јавношћу, медијима и трећим организацијама Председник Савета. За одређена питања, право представљања може бити поверено од стране Председника члану Савета или Секретару Савета.

(3) Савет се састоји од 15 чланова, од којих су Председник и заменик председника уједно и чланови Савета и Секретара. Чланови Савета су представници министарстава пољопривреде, финансија, здравља и правде, Националне организације потрошача Србије, представници четири највеће регистроване организације потрошача у зависности од броја чланова, и пет представника из научних области у вези са заштитом потрошача.

(4) Чланове Савета именују - након консултација са Министром – институције (у овом случају министарства, организације потрошача). Чланове из научних области именује Министар. Мандат чланова Савета траје пет година од дана њиховог именовања, а у случају више оправданих или неоправданих изостанака са седнице Савета могуће је кооптирање члана Савета. Председник и Секретар су у Савету по службеној дужности.

(5) Чланови Савета су независни и признати стручњаци из области заштите потрошача и поштују универзалне вредности и принципе заштите потрошача. Чланови Савета не примају надокнаду за свој ангажман.

 

ДРУГИ САЗИВ САВЕТА МИНИСТРА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА

преузмите документ

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS