Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Купујете полован ауто – шта је нова законска обавеза за купца

Када купује половни аутомобил нови власник више неће морати да чека на решење Пореске управе Србије за плаћање пореза да би аутомобил превео на себе. Држава, међутим, најављеним изменама закона, неће више продавца половњака посматрати као пореског обвезника у овој трансакцији, већ - купца. А, све ово важиће искључиво у случају када се половна возила купују и продају између - грађана. Такође, вредност употребљаваног возила, на коју се обрачунава овај порез по стопи од 2,5 одсто, више неће бити каталошка цена половних возила по каталогу АМСС, већ - посебан обрачун по формули која укључује запремину, снагу и старост возила. Предвиђено је да нови начин опорезивања почне од 31. марта идуће године.

Влада Србије усвојила је у среду измене Закона о порезима на имовину у делу који се односи на обрачун пореза на пренос апсолутних права при купопродаји употребљаваних возила између физичких лица.  Новине које доносе ове измене требало би да, по усвајању у парламенту и почетку примене од последњег дана марта 2022, убрзају процедуру пререгистрације власништва на новог власника.

Законом се, за купопродају између грађана, укида садашња процедура подношења пореске пријаве, а уводи се самоопорезивање.

Доказ да је плаћен овај порез, по стопи од 2,5 одсто, и даље ће бити потребан да би се аутомобил пререгистровао на новог власника, тј. поднео захтев за промену саобраћајне дозволе.

Постоји само један изузетак.

„Изузетно, кад наведени обвезници имају право на пореско ослобођење, порез ће се и даље утврђивати решењем пореског органа, па ће се промена саобраћајне дозволе вршити уз тај доказ (без плаћања пореза)“, појашњавају у Министарству финансија.

Како ће се рачунати порез

Вредност половног возила из каталога АМСС више се неће узимати као основ за обрачун овог пореза.

„Изменама се предлаже да основицу пореза на наслеђе и поклон и пореза на пренос апсолутних права код преноса права својине на употребљаваном моторном возилу не чини тржишна вредност, већ вредност која се утврђује применом елемената које чине радна запремина мотора возила, снага мотора возила и коефицијент старости возила, по формули: (320 X радна запремина + 6400 X снага мотора) X коефицијент старости возила“, објашњава Министарство финансија као предлагач закона.

При овом обрачуну, у поменуту формулу уноси се радна запремина мотора возила изражена у кубним центиметрима, снага мотора изражава се у КW, док се коефицијент старости возила прецизира законом, тако да се за половњаке старе до и преко једне навршене године старости рачуна 100%.

За возила преко навршене две године старости коефицијент је 90%, затим преко три године старости 80%, преко навршене четири године  старости 70%, преко пет навршених година старости 60%.

Следи коефицијент од 50% за половњаке преко навршених шест година старости, 45% за возила преко навршених седам година старости, 40% за возила преко навршених осам година старости, 35% за возила преко навршених девет година старости.

Најнижи коефицијент, од 10%, рачуна се за возила преко навршених десет и више година старости.

Добијени динарски износ представља основицу за опорезивање по непромењеној стопи од 2,5 одсто.

Без промене кад се купује од фирми

Самоопорезивање, без подношења пореске пријаве Пореској управи, важи само у случају када грађанин купује половно возило од другог грађанина. Када је продавац фирма – нема промена у односу на садашњи начин обрачуна пореза, уз пореску пријаву.

„Обвезницима пореза на додату вредност и правним лицима порез ће се и даље утврђивати решењем, с обзиром на то да је пренос који врше ова лица у прописаним случајевима изузет од опорезивања порезом на пренос апсолутних права, а ту чињеницу није надлежан да утврђује и цени орган који врши за промену саобраћајне дозволе“, наводи се у образложењу Предлога закона о порезима на имовину.

Порез који се утврђује самоопорезивањем плаћаће се у прописаном износу, на прописани рачун за уплату јавних прихода, до подношења захтева за промену саобраћајне дозволе, предвиђено је законом.

Промена саобраћајне дозволе биће могућа само уз тај доказ.

„Кад се пренос власништва врши између осталих лица, као и у случајевима преноса између физичких лица за које је прописано пореско ослобођење, порез ће се и даље утврђивати решењем пореског органа (из разлога што је пренос између тих лица у случајевима прописаним чланом 24. Закона изузет од опорезивања, а ту чињеницу, односно постојање права на пореско ослобођење, није надлежан да цени орган надлежан за промену саобраћајне дозволе). Кад постоји пореска обавеза, порез утврђен решењем плаћаће се (као и до сада) у року од 15 дана од дана достављања решења. Кад је пореско ослобођење утврђено решењем, промена саобраћајне дозволе вршиће се без доказа о плаћеном порезу“, наводи се у образложењу закона.

Извор: Н1