Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Празнична куповина и актуелна снижења - Да ли сте знали да акција, распродаја и снижење нису исти појмови?

Све што треба да знате, пре него што кренете у празничну куповину, у тексту који следи...

У сусрет предстојећим празницима, поново је актуелна тема која се односи на оглашена снижења и акције које нуде трговци. Предстоји нам сезонско снижење које започиње у раздобљу између 25. децембра и 10. јануара. Овом приликом указали бисмо на права потрошача, као и обавезе трговаца, када су у питању различити продајни подстицаји којима се потрошачи мотивишу да обаве куповину.

Понуда продајног подстицаја нарочито садржи: врсту подстицаја, прецизно и јасно одређење робе/услуге на коју се односи, период важења подстицаја, са назнаком датума почетка и датума истека, а у случају распродаје са назнаком „док трају залихе“, као и све евентуалне посебне услове везане за остваривање права на подстицај. У наставку, изложићемо када и на који начин се обавља продаја са сниженом ценом.

У случају продаје робе/услуге са сниженом ценом, трговац, односно пружалац услуге, је дужан да поред понуде продајног подстицаја, на продајном месту јасно истакне и снижену и претходну цену.

Тренутно, налазимо се у периоду када су актуелне понуде које се односе на сезонска снижења. Сезонско снижење је продаја робе по сниженој цени након протека сезоне и највише два пута годишње. Сезонско снижење започиње у раздобљу између 25. децембра и 10. јануара и 1. и 15. јула. Сезонско снижење може трајати највише 60 дана по сезонском снижењу.

Истичемо и најчешће ситуације са којима се приликом куповине сусрећемо, а за које је Закон о трговини предвидео новчану казну:

  • Трговац огласи највиши проценат снижења, а у малопродајном објекту је занемарљив број артикала по тој цени . Закон прописује:

Код оглашавања процента снижења, највећи проценат снижења може да се наведе уколико се односи на најмање једну петину робе у асортиману трговца

  • Потрошачи често имају утисак да су у питању привидна снижења, да је цена на коју се попуст оглашава кратак период била у понуди. Закон прописује:

Забрањено је оглашавање продајних подстицаја којим се оглашава наводна распродаја или привидно снижење цене робе или услуга, обим снижења или сл, ако је ранија цена неистинито приказана или је роба/услуга била понуђена по ранијој цени у занемарљиво кратком периоду

  • Да се у пракси не наводи јасно разлог снижења, када он постоји. Закон прописује

Ако се продајни подстицај нуди за робу којој је умањена употребна вредност (роба са грешком, оштећење, пред истеком рока трајања и сл.), тај разлог се мора јасно и недвосмислено истаћи на продајном месту.

Најчешћа продаја са сниженом ценом са којим се у свакодневној куповини сусрећемо јесте акцијска продаја. Акцијска продаја је продаја робе/услуге по цени која је нижа од претходне цене те робе/услуге и траје не дуже од 31 дан. Трговац и пружалац услуге који организују акцијску продају са роком важења до три дана не морају да истакну снижену и претходну цену, већ јасно одређење процента снижења. Трговац је дужан да се придржава истакнуте цене и услова продаје. Уколико је оглашена цена на основу које сте се одлучили за куповину, истакнута уз робу коју купујете, иста мора и приликом издавања рачуна бити обрачуната. Честа је ситуација да акцијска цена која се налази уз артикал, на каси буде занемарена и да се потрошачу обрачуна виша цена, односно она на коју је оглашен попуст. Наглашавамо да у тим ситуацијама, имате право да захтевате цену која је уз робу истакнута и да инсистирате да вам продавац под тим условима робу и прода. Супротно поступање, односно одбијање трговца да поступи по вашем захтеву представља законом санкционисан прекршај.

Распродаја робе је продаја по нижој цени у односу на претходну цену, у случају престанка пословања трговца, престанка пословања у одређеним објектима или престанка продаје одређене робе. Трговац је дужан да физички издвоји робу која је предмет распродаје од продаје робе под редовним условима. Од објављивања распродаје до краја њеног трајања трговац не сме да наручује и укључује у распродају нове количине робе која је предмет распродаје.

Уколико приметите било какве неправилности које се тичу оглашених снижења, пријаву упутите Тржишној инспекцији која је надлежна за надзор прописа који се тичу продајних подстицаја. Наглашавамо, да су права потрошача иста и када се роба/услуга купи по редовној и када се купи по сниженој цени. Уколико имате фискални рачун, односно доказ о куповини, за несаобразност/недостатак који се у периоду од две године појави, можете продавцу изјавити рекламацију. Саветујемо потрошаче да без обзира на снижења куповину не обављају импулсивно већ планирано. Један од разлога је и ситуација када куповину обавите у малопродајном објекту, а предомислите се, сходно Закону о заштити потрошача, уколико не постоји несаобразност/недостатак, немате право да захтевате поврат новца односно замену. Неки од трговаца овакву праксу дозвољавају, али је одлука о томе препуштена њиховим условима и пословној пракси, а не и обавези коју је прописао закон.