Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Све о куповини на даљину - предности и ризици и како одустати од куповине

Сведоци смо све већег развоја електронске трговине односно куповине преко интернета, а коју Закон о заштити потрошача препознаје и дефинише као уговоре закључене на даљину. Овакав вид куповине, који је често за потрошаче комфорнији, и у складу са тим колоквијално носи назив "куповина из фотеље", доноси потрошачима и већи обим права. Такође, у ову категорију спадају и уговори закључени ван пословних просторија трговца, односно разне и све учесталије презентације које се обављају по ресторанима, у дому потрошача или неком другом простору који није малопродајни објекат трговца.

Приликом овакве куповине, потрошач има право да одустане од исте у року од 14 дана, без навођења разлога, што није случај када робу купујете у малопродајном објекту. Поменути рок, рачуна се од момента када је роба достављена потрошачу, а код пружања услуге од тренутка закључења уговора.

Обавезе трговца

Пре закључења овакве врсте уговора, трговац је у обавези да потрошача обавести о адреси на којој послује, продајној цени, условима, временском року и поступку за остваривање права на одустанак од уговора, обавези да потрошач плати разумне трошкове (уколико додје до оштећења робе), као и изузетку од права на одустанак, уколико је у питању специфична врста робе или услуге. Затим, трговац је дужан да приликом закључења уговора, а најкасније приликом испоруке, потрошачу достави уговор, образац за одустанак од уговора, као и обавештење о праву и начину остваривања које потрошач има на основу овакве куповине.

О обрасцу за одустанак

Уколико образац за одустанак од уговора није достављен, потрошач може свакако да изјави да од уговора одустаје и о томе писаним путем обавести трговца (путем емаил-а, поштом на адресу). У том случају, рок за потрошача се продужава на период од годину дана (након истека 14 дана). Уколико у међувремену трговац достави образац потрошачу, рок за одустанак тече од достављања истог. У случају одустанка, трговац је дужан да новац врати најкасније у року од 14 дана од када је примио образац за одустанак од уговора. Затим, трговац може да одложи поврат новца док не добије робу која се враћа, или док потрошач не достави доказ да је послао робу трговцу. Контролу прописаних обавеза за продавца, приликом оваквог вида куповине, надзире Тржишна инспекција, којој се у случају уочених неправилности може поднети пријава.

Обавезе потрошача

Обавезе потрошача приликом овакве куповине су следеће:

  • потрошач је дужан да врати робу трговцу без одлагања, а најкасније у року од 14 дана од дана када је послао образац за одустанак;
  • потрошач сноси искључиво директне трошкове враћања робе, осим ако се трговац сагласио са тим да их он сноси или ако није претходно обавестио потрошача да је потрошач у обавези да их плати;
  • потрошач је искључиво одговоран за умањену вредност робе која настане као последица руковања робом на начин који није адекватан, односно превазилази оно што је неопходно да би се установили природа, карактеристике и функционалност робе.

Пре куповине обратите пажњу на следеће!

Наглашавамо две честе ситуације у вези којих апелујемо на потрошаче да обрате пажњу. Пре сваке куповине (поготово када продавац робу оглашава посредством социјалних мрежа) проверите да ли је поменути продавац регистрован за обављење делатности, јер ако сте купили од физичког лица (нема пријављену фирму), тада га једино можете пријавити инспекцији због прекршаја јер обавље промет робе, а нема својсво трговца(предузетник или правно лице), или да га евентуално тужите. Наведену проверу можете извршити преко сајта Агенције за привредне регистре.

Уколико оглашивач послује у складу са законом, дужан је да учини доступним све податке на свом сајту који га идентификују као правно лице или предузетника. Такође, дужан је о свим подацима који су напред у тексту наведени да Вас обавести. Уколико то није случај, односно уколико је роба купљена од физичког лица, таква куповина је ризична, не могу се применити горе наведене одредбе Закона о заштити потрошача као ни предвиђени механизми заштите управо из разлога што уговорни однос који штити Закон о заштити потрошача је онај који је настао исмеђу потрошача и регистрованог правног лица или предузетника.

Друга ситуација тиче се куповине на различитим презентацијама, које често имају примамљиве понуде у смислу различитих поклон ваучера, вечере, пратећих поклона. Након такве куповине, потрошачи неретко имају примедбу да цена робе коју су купили значајно премашује уобичајену тржишну цену. У том случају, водите рачуна о поштовању рока за одустанак од уговора и добро промислите пре обављене куповине. Уколико некој презентацији присуствујете, нисте у обавези да куповину и обавите.