Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Како и у којим ситуацијама можете раскинути уговор са операторима телекомуникационих услуга и колико вас то може коштати.

Националној организацији потрошача Србије често се јављају потрошачи са питањима везано за раскид уговора који је закључен са операторима телекомуникационих услуга (уговор о коришћењу мобилне телефоније, уговор о коришћењу кабловске телевизије, уговор о коришћењу интернет услуге или уговор који садржи пакет набројаних услуга), а који су закључени на минимални период важења, од најчешће 24 месеца.

У наставку текста се можете упознати са основним правима када је у питању раскид таквих уговора.

1. РАСКИД УГОВОРА БЕЗ ДОДАТНИХ ТРОШКОВА

  • Уговори о коришћењу телекомуникационих услуга, закључени на минимални период важења, могу се раскинути без икаквих додатних трошкова уколико је услуга несаобразна уговореним условима (када услуга нема уговорени квалитет). Уколико услуга не задовољава квалитет који је уговорен или у случају честих прекида у испоруци услуге, потребно је да се обратите оператору писаним или електронским путем у форми рекламације са захтевом да се рекламација реши раскидом уговора, будући да нисте задовољни квалитетом исте и да закон гарантује право на промену оператора. Пружалац услуге је у законској обавези да на рекламацију одговори писаним или електронским путем најкасније у року од 8 дана од дана пријема рекламације, а да је реши у року од 15 дана. У случају позитивног решења, потрошач је дужан да изврши уплату износа за услуге које су му пружене до дана подношења рекламације.
  • Уколико оператор телекомуникационе услуге изврши промену цене, тарифе, општих услова пословања, потрошач може раскинути уговор без икаквих последица и додатних трошкова. Када је у питању нека од наведених промена, оператор је у законској обавези да јавно и унапред информише потрошача о планираним изменама, најкасније 30 дана пре почетка примене. У том периоду, од дана обавештења о промени до дана примене (поменутих 30 дана), потребно је да се у писаној форми поднесе захтев за раскид уговора у коме треба навести да је разлог за раскид уговора неслагање са најављеним променама. У том случају, потрошач је дужан да изврши уплату износа за услуге које су му пружене до дана раскида уговора.

2. РАСКИД УГОВОРА СА ДОДАТНИМ ТРОШКОВИМА

У случају када услуга задовољава уговорени квалитет, када није дошло до промене цене или услова пословања, и уговор се раскида из неког другог разлога (селидба, одлазак у инострансво, промена оператора због ниже цене услуге, престанак потребе за услугом и слично), а није истекао минимални период важења уговорне обавезе, такав раскид подразумева плаћање додатних трошкова.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација је током протеклих пар година донела низ Решења којима се утврђује да оператори врше повреду колективног интереса потрошача када уговарају да је потрошач при раскиду уговора пре истека минималног периода важења дужан да накнади штету у висини износа месечних претплата за преостале месеце до истека уговорне обавезе (популарно названо "плаћање пенала до истека уговора"). Истим решењима је операторима наложено да обуставе овакво уговарање неправичних уговорних одредби

Међутим, то не значи да потрошач може у потпуности бесплатно да раскине уговор пре истека минималног периода на који се обавезао приликом потписивања уговора.

Сваки оператор је дужан да потрошачу који раскида уговор пре истека минималног периода важења омогући избор шта је за њега повољније:

  • исплата свих преосталих месечних претплата до истека уговорне обавезе, или
  • исплата свих повољности које је потрошач добио од оператора за време трајања уговора.

Оператори приликом потписивања уговора дају потрошачу извесне повољности у виду попуста на износ претплате, попуст на разну терминалну опрему (мобилни телефони, таблет рачунари, модеми и сл.).

То практично значи да потрошач који жели да раскине уговор са оператором бира да ли ће платити укупан износ месечних претплата до истека уговорне обавезе (по старом моделу) или ће платити разлику за све повољности које је остварио.

На пример, ако потрошач раскида уговор након 6 месеци од потписивања, а месечна претплата је 1.000,00 динара (износ претплате је 2.000,00 динара, али је потрошач добио умањење услед уговарања минималног периода коришћења од 24 месеца), потрошач бира да ли ће платити 18 преосталих месечних обавеза што би био износ од 18.000,00 динара, или ће платити за 6 месеци доплату до пуног износа претплате што би био износ од 6.000,00 динара.

Или кроз дуги пример, ако је потрошач при закључењу уговора добио мобилни телефон за 1,00 динар (пуна цена је 10.000,00 динара) потрошач би био у обавези да плати разлику до пуне цене уређаја, односно износ од 9.999,00 динара.

У неким случајевима, када је уговорна обавеза на самом крају, свакако је исплативије за потрошача да се обрачун накнаде за плаћање обрачунава старом методологијом. На пример, ако је остало 4 месеца до истека уговорне обавезе а месечна претплата износи 1.500,00 динара (са попустом од 25%, док је пуна цена услуге 2.000,00 динара) износ накнаде ће бити 4x1.500,00 што је укупно 6.000,00 динара (док би све повољности искоришћеног попуста за 20 месеци трајања уговора износиле 20x500,00 динара што је укупно 10.000,00 динара).

Уколико се раскида уговор на овај начин, потребно је да се писаним путем обратите оператору захтевом за превремени раскид уговора и том приликом затражите спецификацију оба наведена обрачуна како бисте могли да изаберете повољнији износ за плаћање.

Искуство нам говори да већина оператора у пракси углавном не поштује своје обавезе прописане законима, најчешће када је реч о начину обавештавања о промени цена, тарифа и др. па се таква обавештења објаве на сајтовима у неким секцијама које је тешко пронаћи. Постоје и „савесни“ оператори који својим корисницима обавештења о битним променама достављају у писаној форми, уз месечни рачун. Приметили смо и да велики број оператора својим корисницима уопште не саопштава на који начин могу раскинути уговор и даље упорно покушава да наплати све претплате до истека уговорне обавезе, а што, понављамо, није у складу са решењима министарства и законом.

Правни тим НОПС и УЗПВ