Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Како до бесплатних киловата и кубика за енергетски угрожене купце?

Ко је енергетски угрожен купац?

Енергетски угрожени купац електричне енергије или природног гаса је купац, из категорије домаћинства (самачко или вишечлана породица), који живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса и који троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу.

На колико бесплатних киловата електричне енергије, односно кубика природног гаса, се има право?

Угрожени купац стиче право на умањење месечне обавезе за одређене количине електричне енергије, односно природног гаса, на следећи начин:

за електричну енергију, за све месеце:

 1. за домаћинство са једним чланом - 120 kWh месечно;
 2. за домаћинство са два и три члана - 160 kWh месечно;
 3. за домаћинства са четири и пет чланова - 200 kWh месечно;
 4. за домаћинства са шест и више чланова - 250 kWh месечно;

за природни гас, за месеце јануар, фебруар, март, октобар, новембар и децембар:

 1. за домаћинство са једним чланом - 35 m3 месечно;
 2. за домаћинство са два и три члана - 45 m3 месечно;
 3. за домаћинства са четири и пет чланова - 60 m3 месечно;
 4. за домаћинства са шест и више чланова - 75 m3 месечно.

Критеријуми и услови за стицање статуса енергетски угроженог купца

 1. укупан месечни приход домаћинства;
 2. број чланова домаћинства;
 3. имовно стање.

Укупан месечни приход домаћинства обухвата сва примања и приходе који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ, у смислу закона којим се уређује област социјалне заштите и прописа донетих на основу тог закона.

Важна напомена

Корисници социјалне помоћи и дечијег додатка стичу статус енергетски угроженог купца на основу акта којим су стекли право на социјалну помоћ или дечији додатак и на њих се не примењују услови о укупним месечним приходима.

Услов за стицање статуса угроженог купца је остварен укупан месечни приход домаћинства, и то:

 1. за домаћинство са једним чланом – месечни приход до 14.571,74 РСД;
 2. за домаћинство са два и три члана – месечни приход до 21.216,14 РСД;
 3. за домаћинства са четири и пет чланова – месечни приход до 27.856,18 РСД;
 4. за домаћинства са шест и више чланова – месечни приход до 35.030,72 РСД.

Коме поднети захтев и шта исти треба да садржи

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца подноси се органу јединице локалне самоуправе надлежном за послове социјалне заштите („социјално“) у месту пребивалишта. Захтев нарочито садржи податке о:

 1. имену и презимену, јединственом матичном броју грађана и адреси пребивалишта, односно боравишта подносиоца захтева и чланова његовог домаћинства;
 2. изворима примања и прихода домаћинства;
 3. стамбеном простору који подносилац захтева и чланови његовог домаћинства поседују или користе;
 4. снабдевачу и мерном уређају за испоручену електричну енергију, односно природни гас.

Поред наведених података у захтеву је потребно навести да ли се стицање статуса енергетски угроженог купца односи на електричну енергију или природни гас.