Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Одговори на питања из анкете о Закону о заштити потрошача

Национална организација потрошача Србије спровела је истраживање са циљем утврђивања колико су потрошачи упознати са основним одредбама и правима којима им обезбеђује Закон о заштити потрошача.

У наставку су дати тачни одговори на питања која су постављена у анкети, као и појашњења истих.

 

 

 

Имате право да рекламирате купљени производ, на основу фискалног рачуна, у року од:

 • 6 месеци од дана куповине
 • годину дана од дана куповине
 • 2 године од дана куповине.

Тачан одговор на наведено питање је 2 године од дана куповине.

Неретко се у пракси дешава да продавци, нарочито обуће и одеће, наводе да је гаранција на купљени производ 6 месеци – што на основу Закона није тачно. Оно што јесте тачно је да је у првих шест месеци од куповине терет доказивања, услед чега је несаобразност настала, на продавцу, а након тога на потрошачу. Ово практично значи да уколико се несаобразност (квар, оштећење и сл.) јави у првих 6 месеци од куповине, на продавцу је да докаже и покаже ко је за исту одговоран, а након тог периода ова одговорност прелази на потрошача. Међутим, без обзира ко доказује порекло несаобразности, уколико се за исту утврди да потрошач није одговоран, у року од две године од куповине, продавац је дужан да поступи у складу са Законом и на основу истог да реши рекламацију потрошача.

Све гаранције дуже од две године су комерцијалне гаранције и у тим случајевима права потрошача, након истека две године од куповине, су дефинисана у гарантном листу.

Имате право да рекламирате купљени производ, на основу фискалног рачуна, у року од 2 године од дана куповине.

 

Доказ о куповини је, поред фискалног рачуна, и:

 • познато тачно време куповине
 • копија фискалног рачуна
 • слип из банке
 • амбалажа на којој је наведен бар код производа

Тачни одговори на наведено питање су: копија фискалног рачуна и слип из банке.

Закон о заштити потрошача наводи да потрошач, приликом изјављивања рекламације, доставља на увид рачун или други доказ о куповини (копију рачуна, слип и сл.).

Познато тачно време куповине није доказ о куповини, из разлога што трговац није у обавези да на контролној траци фискалних рачуна тражи копије истих. Амбалажа производа није доказ о куповини, јер није јединствена за сваког продавца.

Доказ о куповини је, поред фискалног рачуна, и копија фискалног рачуна и слип из банке.

 

Рок у коме продавац мора да одговори на изјављену рекламацију потрошача је:

 • одмах на лицу места
 • 8 дана од дана изјављивања рекламације
 • 15 дана од дана изјављивања рекламације

Тачан одговор на наведено питање је: 8 дана од дана изјављивања рекламације.

Закон о заштити потрошача наводи да је продавац дужан да без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема рекламације, писаним или електронским путем одговори потрошачу на изјављену рекламацију.

У рачунање рока од осам дана укључени су и нерадни дани.

Рок у коме продавац мора да одговори на изјављену рекламацију потрошача је 8 дана од дана изјављивања рекламације.

 

Рок у коме продавац мора да реши изјављену рекламацију потрошача је:

 • одмах на лицу места
 • 8 дана од дана изјављивања рекламације
 • 15 дана од дана изјављивања рекламације, са изузетком намештаја и техничке робе када је рок 30 дана

Тачан одговор на наведено питање је: 15 дана од дана изјављивања рекламације, са изузетком намештаја и техничке робе када је рок 30 дана.

Закон о заштити потрошача наводи да рок за решавање рекламације не може бити дужи од 15 дана, односно 30 дана за техничку робу и намештај, од дана подношења рекламације – што значи да се рок за решавање рекламације рачуна од датума пријема рекламације од стране продавца. У рачунање наведених рокова укључени су и нерадни дани.

Продавац ни у једном случају није у обавези да потрошачу реши рекламацију одмах на лицу места, мада има ту могућност уколико је исто у складу са пословном политиком датог продавца.

Рок у коме продавац мора да реши изјављену рекламацију потрошача је 15 дана од дана изјављивања рекламације, са изузетком намештаја и техничке робе када је рок 30 дана.

 

Уколико је производ физички оштећен, непажњом, лошим руковањем и сл, продавац је дужан да исти поправи или замени:

 • да
 • не
 • не знам

Тачан одговор на наведено питање је: не.

Продавац није у обавези да решава рекламацију потрошача уколико је производ физички оштећен од стране истог.

Уколико је производ физички оштећен, непажњом, лошим руковањем и сл, продавац није дужан да исти поправи или замени.

 

Ако ми купљени производ не одговара или ми се не допада, могу да га вратим продавцу:

 • у року од 30 дана од дана куповине без обзира где је производ купљен
 • у року од 14 дана од дана куповине без обзира где је производ купљен
 • у року од 14 дана од дана пријема производа, уколико је исти купљен путем интернета, на презентацији и сл.

Тачан одговор на наведено питање је: у року од 14 дана од дана пријема производа, уколико је исти купљен путем интернета, на презентацији и сл.

У складу са важећим Законом о заштити потрошача, не постоји рок у којем потрошач може да врати робу продавцу из субјективним разлога (недопадање, неодговарање величине, модела и сл.), уколико је производ купљен у пословним просторијама трговца.

Са друге стране, уколико производ није купљен у пословним просторијама трговца (већ нпр. путем интернета, презентације, продаје „од врата до врата“ и сл.), потрошач има право да се предомисли у вези са куповином и производ врати продавцу, у року од 14 дана од дана пријема производа.

Ако ми купљени производ не одговара или ми се не допада, могу да га вратим продавцу у року од 14 дана од дана пријема производа, уколико је исти купљен путем интернета, на презентацији и сл.

Не постоји рок у којем потрошач може да врати робу продавцу из субјективних разлога и да за исто мора да добије поврат новчаних средстава.

 

Законски рок испоруке производа је:

 • 15 дана од дана куповине
 • 30 дана од дана куповине
 • 45 дана од дана куповине

Тачан одговор на наведено питање је: 30 дана од дана куповине.

Закон о заштити потрошача наводи да је продавац дужан да потрошачу преда робу или исправу на основу које се роба може преузети, без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора, ако није нешто друго уговорено. Потрошач такође може (али није у обавези) да продавцу остави додатни рок за испоруку.

Продавац је такође дужан да на рачуну или другој исправи о уговору читљиво и јасно напише рок испоруке робе.

Законски рок испоруке производа је 30 дана од дана куповине.

 

Могу да раскинем уговор или променим оператора телекомуникационих услуга ако (заокружити све тачне одговоре):

 • оператор измени цену услуге
 • желим да променим оператора
 • нисам задовољан/задовољна квалитетом услуге
 • све наведено

Тачан одговор на наведено питање је: све наведено.

 

Уколико раскинем уговор са минималног уговорном обавезом (уговори са мобилним и кабловским операторима и сл.), оператор може да ми наплати:

 • казнене пенале
 • износ који одговара суми износа преосталих рата до истека минималне уговорне обавезе
 • износ који одговора суми износа бенефита (попуст, купљени уређај, накнаде за прикључке) за период у којем је услуга коришћена
 • повољнији износ од претходна два

Тачан одговор на наведено питање је: повољнији износ од претходна два.

У складу са решењима Министарства трговине, туризма и телекомуникација, за већину телекомуникационих оператора, прописано је да при раскиду уговора са минималном уговорном обавезом, потрошачу могу наплатити само један од износа наведених у питању и то само повољнији од два наведена.