Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Осетно повећање броја приговора на услуге компаније Телеком Србија

Протеклих месеци велики број потрошача из региона Београда и Војводине се обраћа Националној организацији потрошача Србије (НОПС) и Удружењу за заштиту потрошача Војводине (УЗПВ), жалећи се на квалитет услуга које пружа оператор Телеком Србија.

Најчешће притужбе се односе на честе прекиде сигнала и предуго чекање на отклањање кварова (неретко и преко 7 дана), било да се ради о услугама фиксне телефоније, интернета, телевизије или о пакетима услуга (БОКС). Каква су ваша искуства?

У наставку наводимо која су Ваша права и како поступити у оваквим и/или сличним ситуацијама:

Законске одредбе прописују да потрошач има право на уредно и непрекидно снабдевање услугама од општег економског интереса одговарајућег квалитета и по правичној цени. Електронске комуникационе услуге спадају у ову категорију. Трговац који пружа наведене услуге дужан је да одржава квалитет услуге у складу са законом, посебним прописима и правилима струке. У случају лошег квалитета услуге у виду честих прекида, кварова (важи за јавну фиксну мрежу) неопходно је пружаоца услуге (у писаној или електронској форми) обавестити о недостацима. Пружалац услуге је дужан да кварове отклони у року од 2, а највише 5 дана. Имате право на сразмерно умањење месечног рачуна за период у ком вам је било онемогућено коришћење услуге, у случају да је прекид трајао дуже од 48х. Ако се проблеми наставе и не отклоне у прописаним роковима, закон прописује да потрошач има право да раскине уговор уколико није задовољан квалитетом услуге. Наглашавамо да својевољни раскид уговора због промене оператора или других субјективних разлога није исто што и раскид због лошег квалитета услуге.

У случају раскида због лошег квалитета, дужни сте да платите износ за услуге које су вам пружене до дана раскида. У случају да пружалац услуге у „трошкове раскида“ обрачуна износ који је значајно несразмеран, у смислу да се односи на плаћање месечних претплата до истека уговорне обавезе, уговорне казне због превременог раскида и сл. он чини непоштену пословну праксу која је забрањена законом. Такође, решењем Министарства трговине, туризма и телекомуникација је забрањено уговарање неправичних уговорних одредаба које имају за последицу значајну несразмеру у правима и обавезама уговорних страна на штету потрошача.