Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Испорука робе - шта можете предузети у случају да пошиљка касни, да је стигла оштећена и у случају других неправилности са испоруком

Приликом одласка у куповину, идеално би било да након плаћања и издавања рачуна од стране трговца, добијемо робу коју смо платили, како бисмо имали могућност да проверимо стање робе и да је одмах са собом понесемо. Међутим, често то није случај.

Трговци у мањим продајним објектима углавном немају на стању робу коју купујемо, те нам нуде могућност накнадне доставе производа. Ту се поставља низ питања везано за испоруку робе, какво је и питање рока испоруке, одговорности за физичка оштећења робе и др. Решења која следе у наставку текста се могу применити и на куповину ван пословних просторија/ куповину на даљину, као и на услуге.

Рок за испоруку робе

Закон о заштити потрошача, у члану 46. обавезује трговца да преда робу потрошачу без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, уколико нешто друго није уговорено. Стога је најпрактичније решење да од трговца затражите документ на коме ће бити прецизиран тачан датум испоруке робе, јер у супротном, роба може бити испоручена било ког дана до истека законског рока од 30 дана. У случају прекорачења рока испоруке (било уговореног, било законског), уговор се раскида. Потрошач може (уколико жели, а не мора) да трговцу остави накнадни рок за испоруку робе. По истеку накнадног рока, уговор се раскида. Трговац је дужан да у року од најкасније 3 дана од дана раскида уговора врати потрошачу сав плаћени износ. Треба имати на уму чињеницу да је врло често у пракси неопходно да сам потрошач обавести трговца о раскиду уговора услед неиспоруке и затражи свој новац назад. Ако трговац не изврши поврат новца у поменутом року, потребно је упутити пријаву Тжишној инспекцији.

Оштећење пошиљке

У пракси можемо разликовати две ситуације када је у питању решавање проблема са оштећеном пошиљком. У првом случају када испоруку робе врши доставна служба трговца (када трговац нуди бесплатну доставу) и када доставу врши пошта/ курирска служба (коју ангажује и плаћа потрошач).

  • Трговац доставља робу сопственом доставном службом

Када је у питању оштећење робе, ризик за случајну пропаст ствари сноси трговац, ако је до оштећења дошло пре предаје ствари потрошачу, а након предаје робе сав ризик пада на терет потрошача (члан 49. Закона о заштити потрошача). Обзиром на овакво законско решење, потрошач се може заштити од евентуалних физичких оштећења робе, једино прегледом стања робе одмах по пријему, а пре потписивања документа о пријему. Уколико уочи видљиво оштећење, има право да одбије пријем такве робе. На самом записнику о пријему робе који трговци дају на потпис потрошачу врло често је наведено „својим потписом потрошач потврђује да је робу примио, прегледао и да роба нема недостатака“ или слично, стога треба водити рачуна да роба и стварно буде прегледана. Након пријема робе, могуће је накнадно пријавити физичко оштећење исте, али је теже доказати тренутак у коме је до оштећења дошло. Закон о облигационим односима познаје рок од 8 дана за пријаву видљивих недостатака на роби продавцу (члан 481.), међутим, ово право је у пракси тешко остварити осим судским путем. Поједини трговци имају праксу да прихватају и решавају приговоре на оштећење робе након преузимања у року који сами одреде, а најчешће су ти рокови између 24 и 72 сата.

  • Робу доставља пошта/ курирска служба

Ако робу доставља ангажована курирска служба, а роба је испоручена са физичким оштећењима, рекламација се изјављује поштанском оператору (достављачу) најкасније наредног радног дана од дана испоруке, а у накнадном року од 60 дана потребно је поднети захтев за обештећење. У случају да се не поднесе рекламација у поменутим роковима, губи се право на накнаду штете. За губитак или потпуно оштећење робе, поштански оператор је дужан да исплати накнаду штете у вредности износа који је означен на пошиљци (претпоставља се да је на пошиљци назначена вредност робе која је купљена) и десетоструки износ наплаћене поштарине за ту пошиљку. За делимично оштећење или умањење садржине вредносне пошиљке, надокнада се врши у висини утврђеног дела оштећења, док се за прекорачење рока испоруке регистроване пошиљке накнада врши у троструком износу наплаћене поштарине.

Узевши у обзир све горе наведено, остаје савет потрошачима да робу обавезно прегледају. У случају куповине у самом малопродајном објекту затражите од трговца да прегледате робу пре него је изнесете из радње, а ако је роба накнадно достављена прегледајте је одмах по пријему (иако је у питању велика бела техника, уградна техника, техника која захтева накнадну монтажу од стране стручног лица и др.), јер што дуже чекате теже ћете остварити право на накнаду штете за физичка оштећења на роби.