уторак јун 19 , 2018

Испитивање индекса задовољства потрошача o производима за сунчање

Резултати испитивања показали су да марка, као и састав производа за сунчање нису од великог значаја за кориснике, док с друге стране цена има значајан утицај приликом одабира производа од стране корисника. Такође, према мишљењу корисника однос цена-квалитет производа за сунчање није задовољавајући, што са друге стране може да се образложи куповном моћи, односно стандардом живота грађана.

 

 

У јеку летње сезоне, заштитни фактор приликом излагања сунчевом зрачењу један је од приоритета сваког потрошача. „Испитивање индекса задовољства потрошача - производи за сунчање“ спроведено је у циљу утврђивања тренутног стања и побољшања квалитета производа за сунчање, као и задовољства и информисаности потрошача о датим производима, а у складу са основним циљевима деловања Удружења за заштиту потрошача Војводине.

Приликом испитивања индекса задовољства потрошача, као основни метод коришћена је анкета, односно питања која су претходно усаглашена. Анкетни упитник састојао се од 2 (два) општа питања која пружају основне статистичке податке о потрошачима и 7 (седам) специјализованих питања чија је сврха спознавање података о мишљењима, ставовима, интересима и информисаности потрошача, корисника производа за сунчање.

Анкетни листићи су дистрибуирани потрошачима путем социјалне мреже фејсбук - страница „Заштита Потрошаца“ са преко 127.000 пратилаца и путем интернет страница њњњ.потросац.инфо. На питања се одговарало одабиром једног од понуђених одговора. Потрошачи су одговарали на питања која су у вези са саставом, ценом, квалитетом производа, као и на који начин се снабдевају производима за сунчање и које производе користе у највећој мери.

Анкетни испитаници остали су анонимни, с обзиром да се очекивало да ће на питања искреније одговарати уколико им идентитет остане непознат. Анкетирано је укупно 2206 потрошача на територији АП Војводине. Техничком методом прикупљања, обраде и анализе чињеничних података добијених анкетом, дошло се до следећих сазнања о ставовима, мишљењима и интересима корисника производа за сунчање.


Анкетни упитник попунило је укупно 2206 потрошача

Од укупног броја испитаника, већи проценат чине жене 66,02 % (1456 испитаника), док нешто мањи проценат чине мушкарци 33,98 % (750 испитаника)

Пол потрошача?

Мушко - 750 (33,98 %)
Женско - 1456 (66,02 %)

Када се анализира старост испитаника, уочава се да је највише испитаника старости од 31 – 40 година и то 686 испитаника (31,08 %), затим 600 исптаника (27,18 %) је старости од 21 – 30 година, 535 испитаник (24,27 %) старости од 41 – 50 година, 246 испитаника (11,16 %) је млађи од 20 година, 121 испитаник (6,31 %) је старости51 – 60 година, док испитаника старијих од 60 година није било.


Старост потрошача?

до 20 година – 246 (11,16 %)
21 – 30 година – 600 (27,18 %)
31 – 40 година – 686 (31,08 %)
41 – 50 година – 535 (24,27 %)
51 – 60 година – 139 (6,31 %)
преко 61 године – 0 (0 %)



 


Где купујете производе за сунчање?

Апотеци - 343 (15,53 %)
Дрогерији - 568 (25,73 %)
Маркету - 1027 (46,60 %)
Пијаци - 161 (7,28 %)
Друго - 107 (4,85 %)

Анализом добијених резултата истраживања, уочавамо да потрошачи у највећој мери производе за сунчање купују у маркетима и то чак 46,60 % њих, док се нешто мањи број опредељује за куповину производа у дрогерији (25,73 %) и апотеци (15,53 %). На основу графичког приказа (слика 3), можемо закључити да се највећи број потрошача опредељује за куповину производа код регистрованих правних лица, односно регистрованих трговаца, док свега 7,28 % потрошача своје поверење указује трговцима на пијаци, односно претежно физичким лицима.



Приликом одабира производа за сунчање опредељујете се за?

Медицинске препарате (Еуцерин, Биодерма, Вицхy,…) - 482 (21,84 %)
Комерцијалне препарате (Царотен, Топ тен, Мултиацтиве, Афродита цосметицс,…) - 1253 (56,80 %)
Природне препарате - 268 (12,14 %)
Не знам - 203 (9,22 %)

На питање за коју врсту производа за сунчање се опредељују, 56,80 % потрошача као први избор навело је комерцијалне производе, као што су Царотен, Топ тен, Мултиацтиве, Афродита цосметицс и други. За медицинске препарате (Еуцерин, Биодерма, Вицхy и слично) опредељује се свега 21,84 %, док природним препаратима верује 12,14 % потрошача. На основу графичког приказа резултата (слика 4) можемо закључити да комерцијални производи за сунчање имају приоритет у односу на медицинске производе приликом одабира од стране потрошача.



 

Марка производа има пресудан утицај на Ваш одабир производа за сунчање?

Да - 504 (22,82 %)
Не - 1563 (70,87 %)
Не знам - 139 (6,31 %)

Анализом трећег питања дошло се до следећих резултата. 504 испитаника (22,82 %) је одговорило да марка има пресудан утицај на њихов одабир производа за сунчање, док се 1563 испитаника (70,87 %) није сложило са тим и одговорило је са  „не“. Стога, можемо закључити да марка производа нема пресудан утицај код потрошача приликом одабира производа за сунчање.



Цена производа има пресудан утицај на Ваш одабир производа за сунчање?

Да - 1853 (83,98 %)
Не - 332 (15,05 %)
Не знам - 21 (0,97 %)

На питање “Да ли цена производа има пресудан утицај приликом одабира производа за сунчање?”, чак 1853 потрошача (83,98 %) је одговорило „да“, 332 (15,05 %) потрошача одговорило са „не“. Самим тим, на основу добијених резултата можемо да закључимо да цена има пресудан утицај код потрошача, приликом одабира производа за сунчање.


 

Да ли сматрате да је однос цена-квалитет производа за сунчање одговарајући?

Да - 332 (15,05 %)
Не - 578 (26,21 %)
Не знам - 1296 (58,74 %)

На основу графичког приказа (слика 8) може се уочити да су потрошачи веома несигурни када се говори о односу цене и квалитета производа за сунчање. У прилог томе иде чињеница да чак 58,74 % испитаника није сигурно по питању одговора на ово питање. 26,21 % потрошача сматра да квалитет  производа није одговарајући, док 15,05 % потрошача сматра да квалитет јесте задовољен. На основу овога можемо да кажемо да потрошачи сматрају да однос цена-квалитет производа за сунчање није одговарајући.



Да ли сматрате да је квалитет производа за сунчање који се испоручује у нашој земљи исти као и квалитет производа намењених за европско тржиште?

Да - 236 (10,68 %)
Не - 1392 (63,11 %)
Не знам – 578 (26,21 %)

Када се говори о квалитету производа за сунчање који се испоручује у нашој земљи, свега 10,68 % потрошача сматра да је он исти као и за европско тржиште, док 26,12 % не зна одговор на дато питање. Чак 63, 11 % сматра да је одговор на ово питање „не“. Из свега наведеног, а на основу графичког приказа резултата (слика 8) можемо закључити да потрошачи сматрају да квалитет производа за сунчање који се испоручује у нашој земљи није исти као и квалитет производа намењених за европско тржиште.



Закључак

Испитивање индекса задовољства потрошача о производима за сунчање реализовано је са циљем утврђивања тренутног стања и побољшања квалитета производа за сунчање, као и задовољства и информисаности потрошача о датим производима, а у складу са основним циљевима деловања Удружења за заштиту потрошача Војводине.

На основу претходно наведених статистичких података можемо да закључимо да примарну групу корисника производа за сунчање чине жене, док старосну групу чине корисници узраста од 21 до 50 година, међу којима су у највећој мери млади и родитељи са децом. Како су комерцијални производи широко распрострањени код регистрованих правних лица, односно трговаца, а такође и свакодневно доступни потрошачима у виду реклама, управо те чињенице могу да оправдају највећи проценат потрошача који се опредељују за комерцијалне производе као што су Царотен, Топ тен, Мултиацтиве, Афродита цосметицс и други.

Резултати испитивања показали су да марка, као и састав производа за сунчање нису од великог значаја за кориснике, док с друге стране цена има значајан утицај приликом одабира производа од стране корисника. Такође, према мишљењу корисника однос цена-квалитет производа за сунчање није задовољавајући, што са друге стране може да се образложи куповном моћи, односно стандардом живота грађана.

Наведени статистички подаци указују на потребу да се у предстојећем периоду иницира предузимање додатних мера од стране свих носилаца система заштите потрошача, како у региону Војводине, тако и  у Републици Србији, како би се квалитет производа који се испоручују у нашој земљи усагласио са стандардима квалитета производа за европско тржиште.



Consumers International

ImageНезависна глобална кампања гласа за потрошаче.

Са преко 220 организација чланица у 115 земаља.

Медији о нама

ImageMишљења, коментари...

Како нас медији коментаришу. Шта мисле о нашој организацији, шта нам предлажу, шта нам замерају

Издаваштво

ImageИздавачи и потрошачи

Овде можете преузети комплетне публикације о витаминима, сладоледима, адитивима...